Menu

Khám phá bảng menu đa dạng tại Ốc Đêm 81. Hải sản tươi ngon và những món đặc sắc đang chờ đón bạn. Đặt bàn ngay để trải nghiệm hương vị!

ĐẶC SẮC ỐC ĐÊM 81

ỐC HƯƠNG BIỂN

SWEET SNAILS / 달팽이

CÀNG GHẸ LỚN

SENTINEL CRAB / 센티넬 크랩

MỰC TRỨNG

SQUID EGGS / 오징어알

TÔM SỐNG

SHRIMP / 새우

TÔM TÍCH

MANTIS SHRIMP / 사마귀 새우

RĂNG MỰC

SQUID TEETH / 오징어 이빨

HÀO ĐÁ LONG SƠN - NGHÊU
ỐC BƯU - MÓNG TAY

LONG SON OYSTERS – CLAMS – ESCARGOT – NAIL SNAIL
LONG SON 굴 – 조개 – 에스카르고 – 손톱 달팽이

Hào nướng phô mai - 125/4 con - 219/8 con

Grilled oysters with cheese
치즈와 함께 구운 굴

HÀO NƯỚNG mỡ hành / mù tạt - 115/4 CON -200/8 CON

Grilled oysters with onion oil
양파 기름을 곁들인 굴 구이

hào tắm thái - 168.000

Oysters with Thai sauce
태국 소스를 곁들인 굴

Nghêu hấp thái - 55.000

Steamed clams
조개찜

NGHÊU HẤP SẢ - 45.000

Steamed clams with lemongrass
레몬그라스를 곁들인 조개찜

Ốc bưu hấp sả - 48.000

Steamed snails with lemongrass
레몬그라스를 곁들인 찐 달팽이

Ốc bưu hấp tiêu xanh - 58.000

Steamed snails with green pepper
피망을 곁들인 찐 달팽이

Móng tay xào mỡ hành - 59.000

Finger snails stir-fried with onion oil
양파 기름으로 볶은 손가락 달팽이

Móng tay cháy tóp mỡ - 65.000

Stir-fried finger snails with pork rinds
돼지껍질을 넣어 볶은 손가락달팽이

Móng tay xào rau muống - 75.000

Stir-fried finger snails with water spinach
물시금치를 곁들인 손가락 달팽이 볶음

SÒ HUYẾT - SÒ LÔNG
SÒ ĐIỆP CỒ - NGAO SỮA

BLOOD COCKS – FEATHER CLAMS – SCALPS – MILK CLAMS
혈액 자지 – 깃털 조개 – 두피 – 우유 조개

Sò Huyết Lacot / NƯỚNG MỌI - 59.000

Lacoste Blood Clams
라코스테 블러드 클램스

SÒ HUYẾT CHÁY TỎI - 69.000

Fried Blood Clams with Garlic
마늘을 곁들인 피조개 튀김

Sò Huyết Rang Me - 69.000

Roasted Blood Clams with Tamarind
타마린드를 곁들인 구운 핏빛 조개

Sò Huyết Tắm Thái - 128.000

Blood Clams with Thai Sauce
태국 소스를 곁들인 블러드 클램스

Sò Huyết Xào Rau Muống - 79.000

Blood Clams Stir-fried with Water Morning Glory
모닝글로리물조개볶음

Sò Điệp cồ mỡ hành - 138.00/4 con - 198.000/6 con

Scallops with fat and onions
지방과 양파가 들어간 가리비

Sò Điệp cồ Phô Mai - 160.00/4 con - 226.000/6 con

Scallops with Cheese
치즈 가리비

Sò Lông Cháy Tóp Mỡ - 68.000

Scallops with pork rinds
돼지 껍질을 곁들인 가리비

Sò Lông Xào Rau Muống - 78.000

Stir-fried Feather Clams with Water Morning Glory
물나팔꽃을 곁들인 깃털조개 볶음

Sò Lông Rang Me - 78.000

Roasted Long Clams with Tamarind
타마린드를 곁들인 구운 긴 조개

Sò Lông Bơ Cay ( Bánh Mì ) - 95.000

Spicy Butter Clams ( Bread )
매콤한 버터 조개 ( 빵 )

Ngao Sữa Hấp Xả - TTG

Steamed Milk Clams with Lemongrass
레몬그라스를 곁들인 찐 우유 조개

Ngao Sữa Hấp thái - TTG

THAI STEAMED MILK CLAMS
태국식 찐 우유 조개

Ngao Sữa nướng mỡ hành - TTG

Grilled Milk Clams With Onion Fat
양파 지방을 곁들인 구운 우유 조개

LỤA ĐỎ - ỐC GIÁC
ỐC HƯƠNG - NGAO HAI CỒI

RED SILK – Snail Snail – Snail Snail – TWO COI CLAMS
빨간색 실크 – 달팽이 달팽이 – 달팽이 달팽이 – COI 조개 2개

Lụa Hấp Xả - 78.000

Steamed Silk Scallops with Lemongrass
레몬그라스를 곁들인 실크 가리비 찜

Lụa Hấp Thái - 88.000

Thai Steamed Silk Scallops
태국식 실크 가리비 찜

Ốc Giác Xào Satế - 88.000

Stir-fried Horned Snails with Satay
사테이를 곁들인 뿔달팽이 볶음

Ốc Giác Rang Me - 95.000

Roasted Tamarind Snail
구운 타마린드 달팽이

Ốc Giác Xào Rau Muống - 138.000

Stir-fried Horned Snails with Morning Glory
나팔꽃을 곁들인 뿔달팽이 볶음

Gỏi Xoài Ốc Giác - 138.000

Mango Salad With Snails
달팽이를 곁들인 망고 샐러드

Ốc Giác Xào Bơ Cay ( Bánh Mì ) - 110.000

Stir-fried Horn Snails with Spicy Butter (Bread)
매콤한 버터를 곁들인 뿔달팽이 볶음(빵)

Ốc Giác Nguyên Con - TTG

Whole Horned Snails
팔각형

Ốc Hương Bơ Bắp - TTG

Snails Stir-fried with Corn Butter
옥수수 버터를 곁들인 달팽이 볶음

Ốc Hương Sốt Trứng Muối ( Bánh Mì ) - TTG

Stir-fried Snails with Salted Egg Sauce (Bread)
소금에 절인 계란 소스를 곁들인 달팽이 볶음 (빵)

Ốc Hương Rang Muối - TTG

Salt Roasted Snails
소금구이 달팽이

Ốc Hương Cháy Tỏi - TTG

GARLIC FIRE SNAIL
마늘불달팽이

Ốc Hương Rang Me - TTG

Roasted Snail with Tamarind
타마린드를 곁들인 구운 달팽이

Ốc Hương Hấp / Nướng Mọi - TTG

Steamed / Grilled Snails All
통달팽이 찜/구이

Ngao Hai Cồi Hấp Xả / Thái - TTG

Steamed Clams with Lemongrass / Thai
레몬그라스를 곁들인 조개찜 / 태국식

Ngao Hai Cồi Nướng Mỡ Hành / Phô Mai - TTG

Grilled Clams With Onions / Cheese
양파/치즈를 곁들인 구운 조개

SỤN GÀ - BẠCH TUỘC
RĂNG MỰC - MỰC SỮA

CHICKEN CARTILLA – SQUID TEETH – OCTOPUS – MILK SQUID​
닭 카르티야 – 오징어 이빨 – 문어 – 우유 오징어​

Sụn Gà Chiên Nước Mắm - 88.000

Chicken Cartulage Fried With Fish Sauce
생선 소스를 곁들인 닭 연골 튀김

Sụn Gà Rang Muối - 95.000

Chicken Cartilage Stir- fried With Salt
소금구이 닭 연골

Sụn Gà Bơ Cay (Bánh Mì) - 105.000

Chicken Cartilage With Spicy Butter (Bread)
매콤한 버터 소스를 곁들인 닭 연골( 빵)

Sụn Gà Trứng Muối (Bánh Mì) - 115.000

Chicken Cartilage With Salt Egg Sauce (Bread)
소금에 절인 계란 소스를 곁들인 닭 연골( 빵)

Bạch Tuộc Sa Tế - 125.000

Octupus With Sate Sauce
사테 소스를 곁들인 문어

Bạch Tuộc Gỏi Thái - 168.000

Thai Salad Octopus
태국식 샐러드 문어

Bạch Tuộc Nhúng Thái / Nhúng Dấm - 258.000

Octopus Dip Thai / Dip Vinegar
문어 딥 타이 / 딥 식초

Mực Sữa Chiên Giòn - 110.000 - 148.000

Stir-Fried Squid Milk With Crispy
오징어 우유를 바삭하게 볶은

Mực Sữa Chiên Mắm - 125.000 - 158.000

Stir-Fried Squid Milk With Fish Sauce
오징어 우유를 생선 소스로 볶은 요리

Răng Mực Bơ Cay (Bánh Mì) - 105.000

Squid Tooth With Spicy Butter (Bread)
매콤한 버터 소스에 오징어 이빨( 빵)

Răng Mực Sốt Trứng Muối (BÁNH MÌ) - 128.000

Squid Tooth With Salt Egg Sauce (Bread)
소금에 절인 계란 소스에 오징어 이빨( 빵)

Răng Mực Rang Muối - 120.000

Stir- Fried Squid Tooth With Salt
오징어치아소금볶음

CÁ TRỨNG - MỰC NANG
MỰC TRỨNG - CÁ MAO ẾCH

EGG FISH – CELLY SQUID – EGG SQUID – MAO FROG FISH​
에그 피쉬 – 셀리 오징어 – 에그 오징어 – 마오 개구리 피쉬​

Cá Trứng Chiên Giòn - 79.000

Crispy Fried Egg Fish
바삭한 계란후라이

Mực Nang Hấp Gừng - 95.000

Steamed Cuttlefish with Ginger
생강을 곁들인 오징어 찜

Mực Nang Chiên Giòn - 109.000

Crispy Fried Cuttlefish
바삭바삭한 오징어튀김

Mực Nang Nướng Thái - 120.000

Thai Grilled Cuttlefish
태국식 오징어 구이

Mực Nang Hấp Xửng - 178.000

Steamed Cuttlefish
오징어찜

Mực Nang Nhúng Thái / Giấm - 210.000

Cuttlefish Dip Thai / Vinegar
오징어 딥 타이 / 식초

Mực Trứng Hấp Xửng - 69.000 ~ 73.000/gram

Steamed Egg Squid
계란찜

Mực Trứng Chiên Mắm - TTG

Fried Egg Squid with Fish Sauce
생선 소스를 곁들인 계란 오징어 튀김

Mực Trứng Tắm Thái - TTG

Squid Egg with Thai Sauce
태국 소스를 곁들인 오징어 계란

Mực Trứng Nhúng Thái / Giấm - 268.000

Squid Egg Dip Thai / Vinegar
오징어 계란 딥 타이 / 식초

Cá Mao Ếch Nướng - TTG

Grilled Frog Fish
구운 개구리 생선

Lẩu Cá Mao Ếch - TTG

Frog Fish Hotpot
개구리 생선 전골

CÁ HỒI - CÁ ĐUỐI
CÁ BỚP - ẾCH

SALMON – RAY – LIGHTNING FISH – FROG
연어 – 레이 – 번개 물고기 – 개구리

Vi Cá Hồi Chiên Giòn - 70.000

Crispy Shark-Fin
바삭바삭한 상어지느러미 튀김

Vi Cá Hồi Chiên Mắm - 79.000

Crispy Shark-Fin With Fish Sauce
생선 소스를 곁들인 상어 지느러미 튀김

Đầu Cá Hồi Chiên Mắm - 95.000

Crispy Salmon Head With Fish Sauce
생선 소스를 곁들인 바삭한 연어 머리

Đầu Cá Hồi Nướng - 138.000

Grilled Salmon Head
구운 연어 머리

Đầu Cá Hồi Cháy Tỏi - 88.000

Salmon Head With Crispy Garlic
바삭한 마늘을 곁들인 연어 머리

Cá Bớp Nướng - 145.000

Grilled Cobia
구운 코비아

Cá Bớp Chiên Giòn - 140.000

Crispy Cobia Fish
바삭바삭한 코비아 피쉬

Cá Đuối Chiên Giòn - 125,000

Crispy Ray Fish
바삭한 가오리 생선

Cá Đuối Xóc Thái - 125.000

Ray Thai Salad
나쁜 태국 가오리

Cá Đuối Hấp Xửng - 250.000

Steamed Stingray
찐 가오리

Ếch Chiên Bơ - 98.000

Fried Frog With Butter
버터를 곁들인 튀긴 개구리

Ếch Nướng Thái - 89.000

Thai Grilled Frog
태국식 구운 개구리

Ếch Chiên Mắm - 110.000

Frog Fried With Fish Sauce
생선 소스를 곁들인 개구리 튀김

Ếch Núp Lùm - 95.000

Hidden Frog
숨겨진 개구리

ĐẬU HỦ - CÀNG GHẸ LỚN
TÔM SỐNG - CUA

TOFU – BIG SHRINK  – LIVE SHRIMP – CRABS
두부 – 크게 수축 – 생새우 – 게

Đậu Hủ Chiên Giòn - 35.000

Crispy Tofu
바삭한 두부

Đậu Hủ Chiên Sả - 55.000

Fried Tofu With Citronella
시트로넬라를 곁들인 두부튀김

Hải Sản Tàu Lửa - 138.000

Train Seafood
기차 해산물

Đậu Hủ Nấm Giấy Bạc - 95.000

Grilled Yong Tofu With Foil
용두부 호일구이

Tôm Sú Mù Tạt Rong Nho - TTG

Mustard – Sea Grapes
머스타드 – 바다 포도

Tôm Sú Hấp/ Nướng - TTG

Steamed / Grilled
찜 / 구운 것

Tôm Sú Tắm Thái - TTG

Thai Style Shrimp
태국식 새우

Tôm Sú Sốt Hoàng Kim - TTG

Golden Coated Shrimps
황금 코팅 새우

Càng Ghẹ Lớn Rang Muối - TTG

Sentinel Crab Claw With Salt
소금을 곁들인 파수꾼 게 발톱

Càng Ghẹ Lớn Cháy Tỏi/ Rang Me - TTG

Sentinel Crab Claw Stir-Fried With Garlic/ Roasted Tamarind
마늘을 곁들인 센티넬 게발톱 볶음/구운 타마린드

Càng Ghẹ Lớn Bơ Cay ( Bánh Mì ) -TTG

Sentinel Crab Claw With Spicy Butter ( Bread)
매콤한 버터를 곁들인 센티넬 크랩 클로우(빵)

Càng Ghẹ Lớn Trứng Muối (Bánh Mì) - TTG

Sentinel Crab Claw with Salt Egg Souce ( bread)
소금 계란 소스를 곁들인 센티넬 크랩 클로우(빵)

Cua Hấp - TTG

Steamed Crab
게찜

Cua Rang Me - TTG

Roasted Crab With Tamarind
타마린드를 곁들인 구운 게

Cua Sốt Trứng Muối - TTG

Crab With Salted Egg Souce
소금에 절인 계란 소스를 곁들인 게

Lẩu Thái Cua - TTG

Thai Crab Hotpot
태국식 게 전골

BAO TỬ - LƯỠI VỊT
CÁ NƯỚNG - cHẢ GIÒ - CHẢ CÁ

STOMACH – DUCK TONGUE – GRILLED FISH – SPRING DILLS – FISH PILLS​
위 – 오리 혀 – 생선 구이 – 봄 딜 – 생선 알약​

Bao tử hấp gứng - 89.000

Stomach steamed with ginger
생강을 넣은 배찜

Bao Tử Xào Cải Chua - 110.000

Stir-fried Stir-fried Belly with Sour Cabbage
새콤한 양배추를 넣은 뱃살볶음

Cá Sòng Nướng Mỡ Hành / SaTế - 110.000

Grilled Kingfish with Onion Grease / Satay
양파 기름을 곁들인 구운 킹피시 / 사테이

Cá Dứa Nướng - 198.000

Grilled Pineapple Fish
구운 파인애플 생선

Chả Mực - 138.000

Grilled Squid
오징어 구이

Lưỡi Vịt Chiên Giòn - 90.000

Crispy Fried Duck Tongue
바삭바삭한 오리혀튀김

Lưỡi Vịt Chiên Mắm - 98.000

Fried Duck Tongue with Fish Sauce
생선 소스를 곁들인 오리 혀 튀김

Lưỡi Vịt Bơ Cay ( Bánh Mì ) - 110.000

Spicy Butter Duck Tongue (Bread)
매콤한 버터오리 혀 (빵)

Lưỡi Vịt Sapo ( Bánh Mì ) - 110.000

Sapo Duck Tongue (Bread)
사포오리혀(빵)

Chả Giò 81 - 88.000

Spring Roll 81
스프링롤 81

BÒ - HEO
CHÂN GÀ - CÁNH GÀ

BEEF – PIG – CHICKEN FEET – CHICKEN WINGS
쇠고기 – 돼지 – 닭발 – 닭 날개

Bò Xào Hành Cần - 70.000

Stir-Fried Beef With Onions and Celery
양파와 셀러리를 곁들인 쇠고기 볶음

Bò Xào Rau Muống - 70.000

Stir-Fried Beef With Water Spinach
쇠고기 물시금치 볶음

Bò Lúc Lắc - 99.000

Shaking Beef
쇠고기를 흔들면서

Bò Ngũ Vị Giấy Bạc - 99.000

Five Spice Beef in Silver Paper
은색 종이에 담긴 다섯 가지 양념 쇠고기

Ba Rọi Xốt Thái - 89.000

Pork Belly With Thai Sauce
태국 소스를 곁들인 돼지고기 사이드

Ba Rọi Muối Giòn - 85.000

Pork Belly With Crispy Salt
바삭한 소금을 곁들인 돼지고기 사이드

Ba Rọi Xào Cải Chua - 99.000

Pork Belly With Stir- fried Sour Cabbage
신 양배추 볶음을 곁들인 돼지고기 사이드

Ba Rọi Cháy Tỏi (Cay) - 89.000

Fried Pork Belly With Garlic ( Spicy)
마늘을 곁들인 돼지고기 볶음(매운맛)

Chân Gà Chiên Mắm - 79.000

Stir-Fried Chicken Feet With Fish Sauce
생선 소스를 곁들인 닭발 볶음

Chân Gà Rang Muối - 95.000

Chicken Feet Stir- Fried With Salt
닭발을 소금으로 볶은 것

Chân Gà Quái Thú - 95.000

Monster Chicken Feet
몬스터 닭발

Chân Gà Hấp Thái - 89.000

Chicken Feet With Thai Steamed
태국식 찜을 곁들인 닭발

Chân Gà Hấp Hành - 85.000

Steamed Chicken Feet With Scallions
쪽파를 곁들인 닭발찜

Chân Gà Nướng - 85.000

Roasted Chicken Feet
구운 닭발

Cánh Gà Chiên Mắm - 89.000

Chicken Wing Stir-Fried With Fish Sauce
생선 소스와 함께 튀긴

Cánh Gà Rang Muối - 89.000

Chicken Wing Stir-Fried With Salt
소금으로 볶은

KHÔ - TÔM TÍCH GẠCH
CÀNG CÚM - GHẸ SỐNG

DRIED – BRICKED SHRIMP – FLU CANDLES – LIVE CRAB
건조 – 벽돌로 만든 새우 – 독감 양초 – 살아있는 게

Khô Mực Nướng - 110.000

Grilled Dried Squid
구운 오징어

Khô Mực Chiên Mắm - 128.000

Dried Squid Fried With Fish Sauce
생선 소스를 곁들인 말린 오징어 튀김

Khô Mực Bơ Bắp - 138.000

Dried Squid with Corn Butter
옥수수 버터를 곁들인 말린 오징어

Khô Cá Đuối - 99.000

Dried Ray/ Marlin Ray
말린 레이

Sụng Sịnh Chiên Giòn - 95.000

Crispy Fried Fish
바삭바삭한 생선튀김

Càng Cúm Cháy Tóp Mỡ - 89.000

Thunder Crab Stir Fried With Pork Greaves
천둥게 볶음과 돼지고기 기름받이

Càng Cúm Rang Muối/ Rang Me - 89.000

Roasted Sentinel Thunder Crab With Salt/ Tamirind
소금/타마린드를 곁들인 구운 센티넬 썬더 크랩

Càng Cúm Sốt Trứng Muối (Bánh Mì) - 120.000

Thunder Crab With Salt Egg (Bread)
썬더 크랩과 소금 계란 (빵)

CON CÚM - TTG

Thunder Crab ( Seasonal)
썬더 크랩

Tôm Tích Cháy Tỏi - 63.000 - 69.000/ Gram

Mantis Shrimp Stir-fried With Garlic
사마귀 새우 마늘 볶음

Tôm Tích Rang Me - TTG

Roasted Mantis Shrimp With Tamarind
타마린드를 곁들인 구운 사마귀 새우

Tôm Tích Bơ Cay ( Bánh Mì) - TTG

Mantis Shrimp With Spicy Butter (Bread)
매콤한 버터를 곁들인 사마귀 새우 (빵)

Tôm Tích Sốt Trứng Muối - TTG

Mantis Shrimp in Salted Egg Sauce
소금에 절인 계란 소스를 곁들인 사마귀 새우

Tôm Tích Hấp - TTG

Steamed Mantis Shrimp
사마귀 새우찜

Ghẹ Sống Hấp - TTG

Steamed Sentinel Crab
센티넬 크랩 찜

Ghẹ Sữa Bơ Cay ( Bánh Mì) - 218.000

Sentinel Crab With Spicy Butter (Bread)
매콤한 버터를 곁들인 센티넬 크랩 (빵)

Ghẹ SỮa Rang Me / Cháy Tỏi - 188.000

Roasted Milk Crab with Tamarind / Burnt Garlic
타마린드/탄마늘을 곁들인 구운 우유 게

Ghẹ Cháy Tóp Mỡ - 178.000

Sentinel Crab Stir-Fried With Pork Greaves
센티넬 크랩 돼지 기름받이 볶음

GỎI - RAU

SALAD – VEGETABLES​
샐러드 – 야채​

Gỏi Bò Rong Nho - 118.000

Beef Salad With Sea Grapes
바다포도 를 곁들인 소고기 샐러드

Gỏi Hải Sản Rong Nho - 138.000

Seafood Salad With Sea Grapes
바다 포도를 곁들인 해산물 샐러드

Gỏi Xoài Ốc Giác - 138.000

Mango Salad With Indian Volute
인도 볼류트를 곁들인 망고 샐러드

Gỏi Bạch Tuộc Thái - 168.000

Thai Octopus Salad
태국 문어 샐러드

Gỏi Hào Thái - 168.000

Thai Oyster Salad
태국식 굴 샐러드

Bầu/ Đậu Bắp Chao - 39.000

Bottle Gourd/ Okra With Fermented Tofu
병박/ 발효두부를 곁들인 오크라

Rau Muống Xào Tỏi - 35.000

Stir-Fried Water Spinach With Garlic
마늘을 넣은 물시금치 볶음

Cải Thìa Xào Nấm - 58.000

Stir- Fried Bok Choy With Mushrooms
버섯을 곁들인 청경채 볶음

Khổ Qua Chà Bông - 58.000

Bitter Melon With Meat Floss
고기 치실을 곁들인 쓴 멜론

Rau Kho Quẹt - 59.000

Vegetable With Caramelized Fish Sauce
캐러멜화된 생선 소스를 곁들인 야채

Hải Sản Rau Thập Cẩm - 118.000

Stir-Fried Seafood Mixed Vegetables
해산물 혼합 야채 볶음

Bò Xào Rau Thập Cẩm - 90.000

Stir-Fried Beef Mixed Vegetables
쇠고기 혼합 야채 볶음

CƠM - MÌ - LẨU

RICE – NOODLES – HOT POT​
쌀 – 국수 – 전골​

Cơm Hải Sản- 78.000 - 118.000 - 148.000

Seafood Fried Rice
해물볶음밥

Cơm Cá Mặn - 75.000 - 115.000 - 145.000

Fried Rice With Salted Fish
소금에 절인 생선 볶음밥

Cơm Chiên Dương Châu - 78.000 - 119.000 - 155.000

Yangzhou Fried Rice
양저우 볶음밥

Cơm Chiên Tỏi - 40.000 - 69.000 - 89.000

Fried Rice With Garlic
마늘 볶음밥

Cơm Chiên Tôm - 148.000

Shrimp Fried Rice
새우 볶음밥

Lẩu Cá Đuối - 145.000 - 225.000 - 268.000

Ray Fish Hotpot
가오리 전골

Lẩu Ếch - 169.000 - 215.000

Frog Hotpot
개구리 전골

Lẩu Ghẹ Thái ( Theo Mùa) : 288.000

Sentinel Crab Thai Hotpot/ Thai hotpot with Sentinel crab ( seasonal)
센티넬 크랩 태국식 전골/ 센티넬 크랩을 곁들인 태국식 전골(계절)

Lẩu Cua Thái ( Theo Mùa) - 288.000

Crab Thai Hotpot
크랩 타이 전골

Mì Hải Sản - 88.000 - 128.000 - 158.000

Seafood Noodles
해산물 파스타

Mì Bò - 75.000 - 95.000 - 145.000

Beef Noodles
쇠고기 국수

Mì Rau - 49.000 - 68.000 - 99.000

Vegetable Noodles
야채 국수

Mì Móng Tay - 95.000 - 125.000

Razor Clam Noodles/ Snail Nails Noodles
달팽이 손톱 국수

Mì Ốc Giác - 115.000 - 138.000

Indian Volute Noodles
인도 볼류트 누들

Lẩu Cá Bớp - 189.000 - 235.000 - 288.000

Cobia Fish Hotpot
코비아 생선 전골

Lẩu Đầu Cá Hồi - 169.000 - 210.000

Fresh Salmon’s Head Hotpot
신선한 연어머리 전골

Lẩu Bao Tử - 210.000

Fish Stomach Hotpot
생선 위 전골

Lẩu Cá Dứa - 258.000

Pineapple Fish Hotpot
파인애플 피쉬 전골

Góc Hương Vị

Khám phá thế giới ẩm thực đặc sắc tại Ốc Đêm 81 qua những hình ảnh sống động. Mỗi bức ảnh là một tác phẩm nghệ thuật của hương vị, chờ đợi để khuấy động giác quan của bạn.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Liên hệ ngay để có một không gian ấm cúng và thưởng thức hương vị tinh tế. Dịch vụ chuyên nghiệp và đầu bếp tài năng hứa hẹn mang đến trải nghiệm ẩm thực đặc biệt. Hân hạnh phục vụ bạn!

TRẢI NGHIỆM ẨM THỰC TUYỆT VỜI
Mạng xã hội
All in one